Niedziela 24 maja 2020 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

TV Parafii

 

Czytania na Niedzielę poniżej

Drodzy Parafianie,

Nadeszły niespodziewanie dni, kiedy nie możemy się zgromadzić na wspólnym sprawowaniu niedzielnej Eucharystii. Pozostańmy jednak w łączności duchowej, między sobą pielgrzymując w duchu do naszej parafialnej świątyni i ofiarując modlitwy za całą wspólnotę Świętego Jacka. Udało się uruchomić możliwość transmisji Mszy Świętych z naszego kościoła. Ufam, że będzie to pomocne dla nas wszystkich, aby wspierać się w tym trudnym czasie. Zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową i dzielenia się na bieżąco informacjami z tymi, którzy nie posługują się komputerem. Dziękuję za wsparcie finansowe udzielane parafii w tym trudnym czasie i proszę o dalszą pomoc.

 o. Tomasz Krzesik, proboszcz

 

 

Niedziela, 24 maja

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

 

I CZYTANIE

Czytanie z Dziejów Apostolskich (1,1-11).

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”. Oto słowo Boże.

 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-9)

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *

radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,

bo Pan Najwyższy i straszliwy, *

jest wielkim Królem nad całą ziemią.

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *

Pan wstępuje przy dźwięku trąby.

Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *

śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *

hymn zaśpiewajcie!

Bóg króluje nad narodami, *

Bóg zasiada na swym świętym tronie.

REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

II CZYTANIE

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (1,17-23).

Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

EWANGELIA

Ewangelia według św. Mateusza (28,16-20).

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oto słowo Pańskie.

 

 


Icon made by Smashicons from www.flaticon.com
Developed by MakeBox Media